میزبانی وب لینوکس ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 2 عدد
 • تعداد دیتابیس 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی ندارد
 • کنترل پنل CPanel
بسته دو

تحویل آنی

 • مقدار فضا 250مگابایت
 • ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 5 عدد
 • تعداد دیتابیس 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی ندارد
 • کنترل پنل CPanel
بسته سه

تحویل آنی

 • مقدار فضا 500مگابایت
 • ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 7 عدد
 • تعداد دیتابیس 7 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
بسته چهار

تحویل آنی

 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 10 عدد
 • تعداد دیتابیس 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
بسته پنج

تحویل آنی

 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 700 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 10 عدد
 • تعداد دیتابیس 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
بسته شش

تحویل آنی

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 1300 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 12
 • وب سایت اضافی 7
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل CPanel
بسته هفت

تحویل آنی

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 3500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل CPanel
بسته هشت

تحویل آنی

 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 10 ترابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل CPanel
بسته نه

تحویل آنی

 • مقدار فضا 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 10 ترابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل CPanel