بدینویسله به اطلاع کلیه کاربران محترم سایت آفاق می رساند، تعرفه ثبت انواع دامنه های ملی، بین المللی و کلمه ای جدید در سایت آفاق بروزرسانی گردید.
قیمت ها بصورت نهایی در سایت درج گردیده اند.

لینک مشاهده تعرفه ها

تعرفه های جدید ثبت دامنه آفاق هاستSaturday, April 15, 2017

« برگشت