Viewing articles tagged 'addon domain'

 نحوه ایجاد addon domain

1) ابتدا بهcPanel وارد شوید. 2) در بخش Domains، گزینه Addon Domains را برگزینید. 3) فیلد های...