Viewing articles tagged 'whois'

 مفهوم حالت های (status) مختلف whois دامنه چیست؟

دامنه های مختلف و همانطور Registrar (مراکز اصلی ثبت دامنه) قوانین مخصوص به خود را دارند.در زیر...